Центърът за трансфер на технологии развива дейност в основните направления:

Oценки на техническа приложимост на идеята и възможности за нейното прилагане в реалния бизнес;

Aнализ на разходите за внедряване на научните разработки в практиката, необходими за превръщането на идеята от теоретично-приложна разработка в продукт, който да е реализируем на пазара;

Oценки на възможностите за трансфер на интелектуалната собственост върху научната разработка/иновацията;

Усъвършенстване и развитие на НИРД за устойчиво развитие във всички сектори на икономиката, образованието, науката, здравеопазването, технологиите, мехатрониката и иновациите;
Разработване и внедряване на нови обучителни и образователни методи за повишаване компетентността на млади учени и специализанти за реализиране на НИРД в областта на развитие на чистите технологии, иновациите, икономиката, екологията и екологичния начин на начин на живот, здравеопазването и образованието;

Предоставяне на методическа, техническа и консултантска подкрепа (експертна помощ, бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализация) за стартиране на нови компании - start-up, spin out, spin off;

Разработване и изпълнение на проекти в подкрепа осъществяването на НИРД за развитие на чисти технологии към национални фондове и програми, Хоризонт 2020 и други програми с европейско финансиране, в партньорство и сътрудничество с международни, национални и регионални научни, държавни и обществени институции и/или експерти, вкл. чрез създаване на съвместни екипи;

Осъществяване на национални и регионални кампании за разпространение на резултатите от изграждането и развитието на връзката: Наука - Бизнес – Образование. Кампании, фокусирани върху значими и актуални теми в контекста на съвременното глобализирано общество: устойчиво развитие, замърсяване на околната среда, зелено предприемачество, кръгова икономика и др.

© 2016 Knowledge Transfer Center. All rights reserved.